اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کاریزاب برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کاریزاب در تاریخ 1394.11.06در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید