اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کارخانجات تولیدی شهید

قندی در تاریخ 1395.04.28 در ساعت 15

با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….