اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو در تاریخ  1396.02.12 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….