اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کاربرد کار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کاربرد کار در تاریخ 1395.06.16 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….