اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت چی چست گلوکز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت چی چست گلوکز در تاریخ 1395.09.24در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….