اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت چشم انداز ارتباط برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت چشم انداز ارتباط در تاریخ 1395.04.21در ساعت 14 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….