اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پگاه گلپایگان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پگاه گلپایگان در تاریخ 1395.07.11در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….