اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پودرسازان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پودرسازان در تاریخ 1395.11.17در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….