اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پرند دارو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پرند دارو در تاریخ 1394.12.03در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید