اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پتروشیمی کارون برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروشیمی کارون در تاریخ 1396.07.26در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….