اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پاک برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پاک  در تاریخ 1394.09.23در ساعت  12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید