اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پاکدیس ارومیه برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پاکدیس ارومیه در تاریخ 1394.10.23در ساعت  10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید