اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ویما برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ویما  در تاریخ 1394.09.15در ساعت  9با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید