اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ونوس شیشه برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ونوس شیشه در تاریخ 1394.11.12در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید