اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت همپا انرژی برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت همپا انرژی  در تاریخ 1394.07.16در ساعت  10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید