اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نی نوش شیراز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نی نوش شیراز در تاریخ 1395.08.15در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….