اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نیک مهر عمرانی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نیک مهر عمرانی در تاریخ 1394.09.01در ساعت  10:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید