اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نفت ری سان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و

ارایه رتبه اولیه شرکت نفت ری سان در تاریخ 1395.02.22 در ساعت 10.30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….