اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهنـدسـی سـروش دریـا پی برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهنـدسـی سـروش دریـا پی در تاریخ 1395.08.08در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….