اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی کنترل های صنعتی حنیف برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی کنترل های صنعتی حنیف در تاریخ 1394.10.21در ساعت  11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید