اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی و مشاوره مبتکران گلدیران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی و مشاوره مبتکران گلدیران در تاریخ 1395.07.18در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….