اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس در تاریخ  1396.02.25 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….