اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی و خدماتی چاه پیمای مهران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی و خدماتی چاه پیمای مهران در تاریخ 1395.06.20 در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….