اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در تاریخ 1395.09.21در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….