اخبار

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی موجان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی موجان در تاریخ 1395.01.31 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….