اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی سازان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی سازان در تاریخ 1395.04.30 در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….