اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ در تاریخ 1395.09.21در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….