اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار در تاریخ 1395.06.29در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….