اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسین مشاور ناموران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسین مشاور ناموران در تاریخ 1395.05.12 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….