اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسان مشاورستیران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسان مشاورستیران در تاریخ 1396.09.08در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….