اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت منگان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت منگان در تاریخ 1395.06.16 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….