اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت منگان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت منگان در تاریخ 1395.07.12در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….