اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت معادن سنگ احیا سپاهان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت معادن سنگ احیا سپاهان در تاریخ 1394.11.19در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید