اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما در تاریخ 1396.06.06در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….