اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مرسا تحلیل گران دادگان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   مرسا تحلیل گران دادگان در تاریخ 1396.11.04در ساعت 11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….