اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ماشین سازی ویژه برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ماشین سازی  ویژه در تاریخ 1394.12.05در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید