اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ماشین سازی شمال پیروز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  ماشین سازی شمال در تاریخ  1396.04.25در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….