اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ماراب ماهبد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ماراب ماهبد در تاریخ 1395.11.25در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….