اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ماد خودرو دیزل برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ارد مانا در تاریخ 1394.12.02در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید