اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت قند نقش جهان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت قند نقش جهان در تاریخ 1395.04.29 در ساعت 10 با حضور مدیران

آن شرکت برگزار گردید….