اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فوژان اکسوم برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه فوژان اکسوم طبقه در تاریخ  1396.05.18در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….