اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فولمن برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فولمن در تاریخ 1394.11.18در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید