اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فناوری نوری امین برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فناوری نوری امین در تاریخ 1394.12.04در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید