اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرش عظیم زاده برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرش

عظیم زاده در تاریخ 1394.11.05در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید