اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرآورده های لبنی صباح برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرآورده های لبنی صباح در تاریخ 1394.11.26در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید