اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرآورده های دارویی نو ترکیب برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرآورده های دارویی نو ترکیب در تاریخ 1395.08.03در ساعت 11:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….