اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فاتح صنعت کیمیا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فاتح صنعت کیمیا در تاریخ  1396.05.19در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….