اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت طراحی و صنعتی پیشگام برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت طراحی و صنعتی پیشگام در تاریخ 1394.11.05در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید