اخبار, اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت طراحان و مجریان فرآیند بخار برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت طراحان و مجریان فرآیند بخار در تاریخ 1395.02.05ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….