اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنعتی و تولیدی انرژی موتور برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنعتی و تولیدی انرژی موتور در تاریخ 1396.06.04در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….